سینه بشکه ای
بیماری

هر آنچه باید درمورد صندوق بشکه ای بدانید.

در واقع قفسه سینه باید بدانید که بشکه ای وضعیتی است که در آن به نظر می رسد قفسه سینه دائماً تا حدی باد کرده است ، قفسه دنده گشوده شده است گویی در وسط نفس عمیق قرار دارد . به طور کلی ممکن است شرایط تنفس طبیعی فرد را سخت و دشوار کند . […]