عدم تعادل بدن
بیماری

چه عواملی باعث عدم تعادل در بدن می شود ؟

تعریف عدم تعادل بدن از دست دادن تعادل بدن اغلب به دلیل وجود مشکل در سیگنال هایی که گوش به مغز می فرستد ، رخ می دهد. اینها باعث کنترل حس تعادل و آگاهی فضایی ما می شوند . کسانی که تعادل بدن خود را از دست می دهند باید بسیار مراقب باشند به عنوان […]