تفاوت بین لکه بینی و دوره ها
بیماری

چگونه زنان تفاوت بین لکه بینی و پریود مناسب را تشخیص می دهند؟

در واقع بیشتر خانم ها حداقل یک مورد از لکه بینی غیر دوره ای را تجربه می کنند و برای بعضی ها لکه بینی کاملاً معمول است. لکه بینی معمولاً به یک مسئله جدی پزشکی اشاره نمی کند. با توجه به زمان لکه بینی ، مدت زمان دوام آن و سایر جزئیات مرتبط ، می […]